Krótko mówi?c je??li masz co?? d??ugiego 
                                    lub potrafisz robi? co?? d??u??ej ni?? inni to jeste?? w??ród
                     swoich. PHILIPS i jego produkty s? liderem d??ugo??ci w wielu 
            aspektach.  Zapraszamy do udzia??u w naszym happeningu
           internetowym. Napisz co?? interesuj?cego na temat swoich
             ewentualnych osi?gni?? lub znanych Ci rekordów.
                Je??li posiadasz adekwatn? fotk? lub video
                    to zilustruj nimi swój wpis.
                          Chodzi przede wszystkim o zabaw?
                                                  i… nagrody :-)
 
 
 
Zestaw kina domowego Philips SoundBar:
Jest jednym z najd??u??szych zestaw??w kina domowego na ??wiecie
Posiada wbudowane nagranie odg??os??w imprezy w barze
Jest zasilany za pomoc? korby